Вчена рада

Вчена рада факультету є колегіальним органом педагогічного факультету Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Вчену раду очолює її голова — декан факультету. До складу вченої ради факультету входять за посадами:
  • заступники декана;
  • завідувачі кафедрами;
  • керівники органів самоврядування факультету;
  • виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, докторів наук;
  • виборні представники, які представляють інших працівників факультету і які працюють у ньому на постійній основі, відповідно до квот, визначених у статуті закладу вищої освіти.

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

План роботи Вченої ради на 2021-2022 навчальний рік (завантажити)
План роботи Вченої ради на 2020-2021 навчальний рік (завантажити)

До компетенції вченої ради факультету належать:
  • визначення загальних напрямів наукової діяльності факультету;
  • обрання на посаду таємним голосуванням асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів, декана;
  • ухвалення навчальних програм і навчальних планів;
  • вирішення питань організації навчально-виховного процесу на факультеті;
  • ухвалення фінансових плану і звіту факультету.
Рішення вченої ради факультету вводяться в дію рішеннями декана факультету. Рішення вченої ради факультету може бути скасовано Вченою радою університету.