Наукова діяльність

Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів

Наукові заходи за 2016-2018рр

Cпеціалізована вчена рада

 

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
2. Наукова діяльність
На кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи створено умови для успішної наукової діяльності у рамках визначеного напряму наукових досліджень – «Теоретико-методичні основи соціально-педагогічної діяльності та соціальної роботи» (державний реєстраційний № 0113U006412). Тема науково-дослідної роботи є актуальною в умовах сучасних реалій. Соціально-педагогічна діяльність та соціальна робота є перспективною щодо різних категорій клієнтів, особливо ті її напрями, що стосуються роботи з соціальними сиротами та дітьми з сімей трудових мігрантів. Результати науково-дослідної роботи впроваджено в практику діяльності: зустрічі з представниками благодійних організацій; проведення семінарів-практикумів з питань соціально-педагогічної та психологічної допомоги дітям. Штатними науково-педагогічними працівниками кафедри впродовж 2013–2017 рр. опубліковано 576 наукових праць, в т.ч. 8 монографій, 58 навчально-методичних посібників, 203 статті у фахових виданнях, 307 інших наукових праць. Всього за 2017 рік викладачами кафедри видано наукової продукції: 1 стаття у Scopus (Михайлишин Г. Й.); 1 розділ у колективній монографії, виданій за кордоном (Сабат Н. І.); 5 методичних рекомендацій (автори Березовська Л. І., Ворощук О. Д., Кулик І. В., Протас О. Л., Сабат Н. В.); 14 статей у фахових виданнях; 1 стаття у збірнику наукових праць; 3 статті у закордонних видання (Михайлишин Г. Й.); 92 тез (із них 13 опубліковано у закордонних виданнях). Монографії науково-педагогічних працівників кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи за 2013–2017 рр.
1. Костів В. Формування креативної культури особистості школяра: монографія / В. Костів. – Івано-Франківськ : Плай, 2013. – 360 с.
2. Костів В. Методика дослідження креативної культури особистості старшокласника: монографія / В. Костів. – Івано-Франківськ : Підприємець Костів В. В., 2013. – 192 с.
3. Костів В. Формування громадянської культури особистості (культурологічно-синергетичний підхід): монографія / В. Костів. – Івано-Франківськ, 2015. – 432 с.
4. Костів В. Формування громадянської культури особистості (культурологічно-синергетичний підхід): монографія; вид. 2-ге, доп. / В. Костів. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. – 484 с.
5. Фуштей Л. Вибрані твори: У 3-х т. – Т. 1: Історико-педагогічні твори / Л. Фуштей; за ред. В. Костіва. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. – 493 с.
6. Фуштей Л. Вибрані твори : У 3-х т. – Т. 2: Соціально-педагогічні твори / Л. Фуштей; за ред. В. Костіва. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. – 494 с.
7. Фуштей Л. Вибрані твори : У 3-х т. – Т. 3: Історія Угринова. Українська вишивка / Л. Фуштей; за ред. В. Костіва. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. – 494 с.
8. Сабат Н. І. Вивчення рівня готовності майбутніх учителів початкових класів до роботи з дітьми мігрантів / Н. І. Сабат // Development and modernization of social sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine: collective monograph. Vol. 3. – Lublin : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2017. – P. 70–97.
Навчально-методичні посібники науково-педагогічних працівників кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи за 2013–2017 рр.

2013 рік

1. Березовська Л. І. Технології професійного спілкування: методичні рекомендації / Л. І. Березовська. – Івано-Франківськ : НАІР, 2013. – 56 с.
2. Ворощук О. Соціально-педагогічні засади міжособистісного спілкування: методичні рекомендації / О. Ворощук. – Івано-Франківськ, 2013. – 60 с.
3. Практика індивідуального консультування в сім’ї: методичні рекомендації / автор-упорядник І. В. Комар. – Івано-Франківськ, 2013. – 76 с.
4. Соціально-педагогічний тренінг. Самостійна робота. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів / автор-упорядник І. В. Комар. – Івано-Франківськ, 2013. – 48 с.
5. Соціально-педагогічний тренінг: методичні рекомендації / автор-упорядник І. В. Комар. – Івано-Франківськ, 2013. – 90 с.
6. Ворощук О. Д. Технології соціально-педагогічної діяльності гувернера: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів / О. Д. Ворощук. – Івано-Франківськ, 2013. – 98 с.
7. Робоча програма навчально-ознайомлювальної практики в опікунських закладах для студентів ІІ курсу напряму підготовки соціальна педагогіка: методичні рекомендації / автор-упорядник І. В. Кулик. –
Івано-Франківськ, 2013. – 37 с.
8. Реабілітаційна педагогіка: методичні рекомендації / автор-упорядник І. В. Кулик. – Івано-Франківськ, 2013. – 50 с.
9. Михайлишин Г. Й. Програма волонтерської виробничої (соціально-педагогічної) практики для студентів І курсу напряму підготовки 6.010106 Соціальна педагогіка / Г. Й. Михайлишин; Педагогічний інститут ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – Івано-Франківськ : НАІР, 2013. –32 с.
10. Технології соціально-педагогічної діяльності у сфері дозвілля: методичні рекомендації / автор-упорядник Г. І. Лемко. – Івано-Франківськ, 2013. – 84 с.
11. Основи статевого виховання: методичні рекомендації / автор-упорядник О. Л. Протас. – Івано-Франківськ, 2013. – 64 с.

2014 рік
12. Тестові завдання з соціально-педагогічних дисциплін: навч. посібник для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка» / за ред. проф. Богдана Ковбаса. – Івано-Франківськ : НАІР, 2014. – 232 с.
13. Березовська Л. І. Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах: методичні рекомендації для студентів спеціальності 6.130102 «Соціальна робота» / Людмила Березовська. – Івано-Франківськ : НАІР, 2014. – 79 с.
14. Березовська Л. І. Технології професійного спілкування: методичні рекомендації для студентів спеціальності 7.01010601«Соціальна педагогіка» / Л.І.Березовська. – Івано-Франківськ : НАІР, 2014. – 76 с.
15. Ворощук О. Основи соціально-педагогічних досліджень: методичні рекомендації / упор. О. Ворощук. – Івано-Франківськ, 2014. – 48 с.
16. Ворощук О. Соціально-педагогічні засади міжособистісного спілкування: методичні рекомендації; вид. друге / О. Ворощук. – Івано-Франківськ, 2014. –64 с.
17. Костів В. Дослідження темпераментальної культури особистості старшокласника / В. Костів. – Івано-Франківськ : Приватний підприємець Бойчук А. Б., 2014. – 192 с.
18. Березовська Л., Качак Т. Методика викладання української мови у схемах і таблицях / Людмила Березовська, Тетяна Качак // Навчально-методичний посібник у схемах і таблицях. – Івано-Франківськ : НАІР, 2014. – 32 с.
19. Лемко Г. Соціально-педагогічна діяльність опікунських установ: методичні рекомендації / автор-упорядник Г. І. Лемко. – Івано-Франківськ : НАІР, 2014. – 92 с.
20. Комар І. Соціально-педагогічна діяльність релігійних організацій: методичні рекомендації до курсу / І. Комар. – Івано-Франківськ : НАІР, 2014. – 50 с.
21. Педагогіка і психологія здорового способу життя / автор-упорядник О. Л. Протас. – Івано-Франківськ : НАІР, 2014. – 131 с.
22. Соціальна політика: методичні рекомендації для студентів спеціальності 6.130102 Соціальна робота / автор упорядник Р. А. Петришин. – Івано-Франківськ, 2014. – 64 с.
23. Кулик І. В. Основи консультування (методичні рекомендації) / за заг. ред. Архипової С. П. – Івано-Франківськ : НАІР, 2014. – 96 с.
24. Ворощук О. Основи наукових досліджень: методичні рекомендації / О. Ворощук. – Івано-Франківськ, 2014. – 40 с.
25. Сучасні проблеми соціальної політики в Україні: методичні рекомендації для студентів спеціальності 8.01010601 Соціальна педагогіка / автор упорядник Р. А. Петришин. – Івано-Франківськ, 2014. – 50 с.
26. Лемко Г. Екокультура особистості: навчально-методичний посібник / автор-упорядник Г. І. Лемко. – Івано-Франківськ : НАІР, 2014. – 84 с.
27. Костів В., Галущак Г., Фуштей Л. Соціальний супровід сімей: методичні рекомендації з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 6.010106 – “Соціальна педагогіка (спеціалізація: практична психологія, додаткова спеціалізація – “Соціальний супровід сімей”)”. – Івано-Франківськ : Приватний підприємець Бойчук А. Б., 2014. – 128 с.
28. Психологія екстремальних і кризових ситуацій / автор-упорядник О. Л. Протас. – Івано-Франківськ : НАІР, 2014. – 117 с.
29. Зозуляк-Случик Р. В. Вступ до спеціальності: методичні рекомендації / Р. В. Зозуляк-Случик. – Івано-Франківськ : НАІР, 2014. – 132 с.
30. Костів В. Експрес-методика дослідження креативних якостей особистості старшокласника на основі технологічного підходу “Кваліметричний профіль” / В. Костів. – Івано-Франківськ : Приватний підприємець Бойчук А. Б., 2014. – 128 с.
31. Березовська Л. І, Максименко Н. Б. Тестові завдання з методики навчання української мови в початковій школі: навчальний посібник для студентів спеціальності «Початкова освіта». – Івано-Франківськ : НАІР, 2014. – 55 с.
32. Вступ до спеціальності: методичні рекомендації / Р. В. Зозуляк-Случик. – Івано-Франківськ : НАІР, 2014. – 146 с.
33. Костів В. Соціометричні методики дослідження міжособистісних стосунків в учнівських та студентських групах / В. Костів. – Івано- Франківськ : Приватний підприємець Бойчук А. Б., 2014. – 156 с.
34. Ворощук О. Д. Технології соціально-педагогічної діяльності гувернера: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів; вид. друге / О. Ворощук. – Івано-Франківськ, 2014. – 100 с.
35. Соціальна політика в Україні: методичні рекомендації для студентів спеціальності 7.01010601 Соціальна педагогіка / автор упорядник Р. А. Петришин. – Івано-Франківськ, 2014. – 62 с.
36. Лемко Г. Основи сценарної роботи соціального педагога: курс лекцій / автор-упорядник Г. І. Лемко. – Івано-Франківськ : НАІР, 2014. – 123 с.

2015 рік

37. Зозуляк-Случик Р. В. Основи соціалізації особистості: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Р. В. Зозуляк- Случик. – Івано-Франківськ : НАІР, 2015. – 218 с.
38. Зозуляк-Случик Р. В. Основи соціалізації особистості: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Р. В. Зозуляк- Случик. – Івано-Франківськ : НАІР, 2015. – 223 с.
39. Ворощук О. Методи соціальної роботи: методичні рекомендації / Оксана Ворощук. – Івано-Франківськ, 2015. – 92 с.
40. Дідух І. Я. Програма волонтерської виробничої практики: методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 6.130102 “Соціальна робота” / І. Я. Дідух. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2015. – 39 с.
41. Дідух І. Я. Рекламно-інформаційні технології: методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 6.010105 “Соціальна педагогіка” освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” / І. Я. Дідух. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2015. – 31 с.
42. Зозуляк-Случик Р. В. Наскрізна програма практик студентів / Р. В. Зозуляк-Случик. – Івано-Франківськ : НАІР, 2015. – 56 с.
43. Костів В. Соціальний супровід сімей: методичні рекомендації з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 6.010106 – “Соціальна педагогіка (спеціалізація: практична психологія, додаткова спеціалізація – “Соціальний супровід сімей”)” / В. Костів, Г. Галущак, Л. Фуштей; вид. 2-е, перероб. і доп. –Івано-Франківськ : Приватний підприємець Бойчук А. Б., 2015. – 136 с.
44. Кулик І. В. Соціальна конфліктологія та партнерство: метод. рекомендації для студентів спеціальності 6.130102 “Соціальна робота” / І. В. Кулик. – Івано-Франківськ : НАІР, 2015. – 52 с.
45. Програми практик зі спеціальності “Соціальна педагогіка”: метод. посібн. / [керівник групи упорядників: Б. І. Ковбас; упоряд.: Зозуляк- Случик Р. В., Березовська Л. І., Кулик І. В., Лемко Г. І., Михайлишин Г. Й., Петришин Р. А., Сабат Н. В.]. – Івано-Франківськ : НАІР, 2015. – 186 с.

2016 рік

46. Березовська Л. Робота з молодою сім’єю: методичні рекомендації для студентів спеціальності 6.010106 –соціальна педагогіка / Людмила Березовська. – Івано-Франківськ : НАІР, 2016. – 51 с.
47. Березовська Л. Робота з молодою сім’єю: навчально-методичний посібник / Людмила Березовська. – Івано-Франківськ : НАІР, 2016. – 84 с.
48. Ворощук О. Технології соціально-педагогічної діяльності гувернера: навчально-методичний посібник / О. Ворощук, Г. Лемко. – Івано- Франківськ, 2016. – 133 с.
49. Ворощук О. Інклюзивна освіта : методичні рекомендації / укл. Ворощук О. Д. – Івано-Франківськ, 2016. –52 с.
50. Зозуляк-Случик Р. В. Етика соціально-педагогічної діяльності та соціальної роботи: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Р. В. Зозуляк-Случик, Б. І. Ковбас. 2-е вид., переробл. та доповн. –Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2016. –216 с.

Спеціальність “Соціальна педагогіка і практична психологія”

Спеціальність “Соціальна педагогіка і практична психологія”

51. Кулик І. В Соціальна робота з різними групами населення: методичні рекомендації для студентів спеціальності 6.130102 «Соціальна робота» / І. В. Кулик. – Івано-Франківськ : НАІР, 2016. – 68 с.
52. Сабат Н. В. Програма виробничої (соціально-педагогічної) практики магістрів/спеціалістів у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації / Н. В. Сабат. – Івано-Франківськ : НАІР, 2016. – 32 с.
53. Сабат Н. І. Діяльність сучасного педагога з дітьми мігрантів: теорія та практика: навчально-методичний посібник / Н. І. Сабат. – Івано- Франківськ : НАІР, 2016. – 212 с. 2017 рік
54. Березовська Л. І. Технології професійної комунікації: методичні рекомендації для студентів спеціальності 6.130102 Соціальна робота / Л. І. Березовська. – Івано-Франківськ : НАІР, 2017. – 76 с.
55. Ворощук О. Д. Методи соціальної роботи: методичні рекомендації для бакалаврів спеціальності 231 «Соціальна робота» / укладач О. Ворощук. – Івано-Франківськ, 2017. – 88 с.
56. Кулик І. В. Соціальна робота з різними групами населення: методичні рекомендації для студентів спеціальності 6.130102 «Соціальна робота» / І. В. Кулик. – Івано-Франківськ : НАІР, 2016. – 68 с.
57. Протас О. Практична психологія в соціальній роботі: метод. рекомендації / автор-упорядник О. Л. Протас. – Івано-Франківськ, 2017. – 86 с.
58. Сабат Н. В. Програма науково-педагогічної (виробничої) практики: для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 231 Соціальна робота педагогічного факультету / уклад. Н. В. Сабат. – Івано- Франківськ : НАІР, 2017. – 48 с.
4. Наукові заходи (за 2016-2018 рр.): – наукові конференції, круглі столи, вебінари і т.д. (статус, тема, дата проведення, учасники, співорганізатори, коротка інформація). І Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи». Дата проведення – 26 травня 2016 р. У роботі взяли участь 93 учасники, в т.ч. 17 іногородніх. ІІ Всеукраїнська з міжнародною участю науково-практична конференція «Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи». Дата проведення – 6 квітня 2017 р. У роботі взяли участь 94 учасники, у т.ч. 17 іногородніх. Співорганізатори – Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
5. Студентська наукова робота: інформація про участь в олімпіадах, конкурсах, наукових заходах) (за 2017-2018 рр.)

Участь в олімпіадах
2017 р.

Димид Ірина Андріївна, студентка 5 (1 спеціаліст) курсу спеціальності «Соціальна педагогіка» – участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з соціальної педагогіки (13-14 квітня 2017 року у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди).

2018 р.

Бандура Ірина Мар’янівна, студентка ІІІ курсу спеціальності 231 «Соціальна робота. Соціальна педагогіка» – участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з соціальної педагогіки (13-14 квітня 2018 року у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди). Ткачук Христина Михайлівна, студентка ІІІ курсу спеціальності 231 «Соціальна робота. Соціальна педагогіка» – участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з соціальної педагогіки (13-14 квітня 2018 року у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди).
Басараб Наталія Ігорівна, студентка ІІ курсу спеціальності 231 «Соціальна робота. Соціальна робота» – участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з соціальної роботи (12-13 квітня 2018 року, Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
Грига Романа Романівна, студентка ІІІ курсу спеціальності 231 «Соціальна робота. Соціальна робота» – участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з соціальної роботи (12-13 квітня 2018 року, Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Наукові роботи на конкурс

2017 р.

Федорак Христина Ігорівна, магістрантка 1 курсу спеціальності 231 «Соціальна робота». Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Зозуляк-Случик Роксоляна Василівна. Тема наукової роботи: «Вплив засобів масової інформації та творів художньої літератури на формування агресивної поведінки старшокласників».

2018 р.

Ткачук Юлія Вікторівна, магістрантка 2 курсу спеціальності 231 «Соціальна робота». Науковий керівник –кандидат педагогічних наук, доцент Комар Ірина Валеріївна. Тема наукової роботи: «Процес формування гендерних стереотипів та їх вплив на свідомість сучасної молоді».

6. Анонси наукових заходів на 2018 рік
19 квітня 2018 р. – ІІІ Всеукраїнська з міжнародною участю заочна науково-практична конференція «Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи».

ІІ. Міжнародна діяльність:

Країна партнер Установа – партнер Документ, врамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії Практичні
результати від
співробітництв
а
м. Прага, Чеська республіка Празький інститут підвищення кваліфікації Угода про співпрацю, 20.11.2016 – 20.11.2017 Стажування Зозуляк- Случик Р. В., участь у конференції