Нормативні документи

Закони України

Закон України “Про освіту” (переглянути)

Закон України “Про вищу освіту” (переглянути)

Про охорону дитинства (переглянути)

Стратегія розвитку університету

Стратегія розвитку Державного вищого навчального закладу “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (затверджено Вченою радою університету 26 червня 2019 року протокол № 6) (завантажити)

Статут Державного вищого навчального закладу “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (переглянути)

Положення про організацію освітнього процесу та розробку основних документів з організації освітнього процесу в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (завантажити)

Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” права на вільний вибір навчальних дисциплін (завантажити)

Наказ Ректора «Про порядок вивчення вибіркових дисциплін» від 31.03.2015, №190 (завантажити)

Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (введено в дію наказом ректора №768 від 04.12.2014;  внесено зміни наказом  №628 від 25.09.2019 р.)  (завантажити)

Положення про дистанційну форму навчання у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (завантажити) 

Методичні рекомендації до написання та захисту дипломної роботи за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (завантажити)

Методичні рекомендації до написання та захисту дипломної роботи з другим (магістерським) рівнем вищої освіти (завантажити)

 

Документи, які засвідчують прозорість
системи оцінювання і атестації

Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (завантажити)

Положення про моніторинг якості рівня знань здобувачів вищої освіти (завантажити)

Положення про порядок організації та проведення оцінювання успішності студентів ДВНЗ “Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника ” ( введено в дію наказом ректора №799 від 26.11.2019)  (завантажити)

Наказ про організацію контролю якості знань студентів, які навчаються за індивідуальним графіком (№70 від 04.02.2019) (завантажити)

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (завантажити)

Наказ №329 від 29.05.2018 Про використання тестової форми проведення семестрових екзаменів та підсумкової атестації з використанням комп’ютерних технологій (завантажити)

Положення про порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін в Державному вищому навчальному закладі “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»(завантажити)

Положення про порядок повторного вивчення дисциплін (кредитів ECTS) в умовах ECTS (завантажити)

 

Документи, які регулюють дуальну освіту

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (введено в дію наказом ректора №766 від 15.11.2019 р.) (завантажити)

 

Документи, які регулюють визнання здобутих компетентностей у неформальній освіті

Положення про порядок зарахування результатів неформальної освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (введено в дію наказом ректора №819 від 29.11.2019) (завантажити)

 

Документи про наявність процедури дотримання академічної доброчесності

Наказ №155 від 07.03.2019 р. Про заходи з метою попередження булінгу та насильства в освітньому просторі (завантажити)

Положення про запобігання академічному плагіату у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (завантажити)

Положення про Комісію з питань етики та академічної доброчесності ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (завантажити)

Кодекс честі ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (завантажити)

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу Державного вищого навчального закладу “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (завантажити)

 

Документи, які регулюють конкурсний відбір викладачів

Наказ ректора “Про атестацію педагогічних працівників університету” (завантажити)

Положення про атестацію педагогічних працівників університету (завантажити)

Пам’ятка щодо порядку підготовки до атестації педагогічних працівників  (завантажити)

Положення про підтримку наукових і науково-педагогічних працівників університету, які публікують праці у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus тa Web of Science  (завантажити)