Вийшла друком монографія «професійна підготовка майбутніх вчителів початкових класів в умовах цифрової трансформації освіти» Оксани Цюняк

У монографії обґрунтовано теоретико-методологічні, концептуальні і методичні засади професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів в умовах цифрової трансформації освіти, схарактеризовано сутнісні ознаки базових понять дослідження у вимірі дефінітивного аналізу. Проаналізовано нормативно-правову базу підготовки вчителів в Україні та за кордоном, висвітлено сучасний стан професійної підготовки здобувачів вищої освіти. Визначено освітні можливості онлайн-сервісів, соціальних мереж у формуванні цифрової компетентності та готовності майбутніх педагогів до застосування цифрових технологій у професійній діяльності.

Актуальність дослідження, представленого професоркою кафедри Оксаною Цюняк, пояснюється низкою чинників. По-перше, оновлення змісту освіти, докорінне переосмислення технологій навчання і виховання. По-друге, істотно розширилися професійні функції вчителя Нової української школи як суб’єкта інноваційної діяльності, котрий повинен змінити підхід до навчання, запропонувати модель, яка сприятиме формуванню компетентностей, яких вимагають сучасні реалії. По-третє, інноваційна діяльність вчителя початкових класів – це безперервне удосконалення праці, пошук нових інноваційних форм і методів навчання і виховання, на який орієнтують основні напрями модернізації освіти; уміння вибудувати концептуальні засади педагогічних нововведень, які включають діагностику, прогнозування, корекцію і рефлексію інноваційних дій. Адже майбутній вчитель початкових класів вивчатиме вікові та індивідуальні особливості здобувачів освіти, інтелектуальний рівень їхнього розвитку, організовуватиме перевірку на науковій основі свого педагогічного доробку. По-четверте, навчання через дослідження має прийти на зміну пояснювально-ілюстративному типу. Вчитель повинен залучати молодь до пошукової діяльності, вчити спостерігати, експериментувати, робити власні обґрунтовані висновки.

З позицій сьогодення затребуваними на ринку праці є компетентні, відповідальні, конкурентоздатні фахівці, котрі володіють критичним мисленням, є ініціативними, креативними, соціально активними і професійно мобільними, грамотно і свідомо використовують засоби інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності.

Нині цифрові технології є інструментом, який активно використовується в освіті і сприяє підвищенню її якості. Більшої уваги до проблеми цифровізації вищої освіти почали приділяти у період пандемії спричиненої поширенням коронавірусної інфекції та переходу закладів вищої освіти на дистанційне і змішане навчання. Тому, важливою складовою освітнього процесу в закладах вищої освіти повинно бути забезпечення відповідних організаційно-педагогічних умов, що сприяють підготовці компетентного вчителя початкових класів, орієнтованого на інноваційну діяльність в умовах цифрової трансформації освіти.

Монографію адресовано викладачам закладів вищої освіти, закладів фахової передвищої освіти, науковцям, здобувачам вищої освіти, здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти, учителям, освітянам.