Положення про волонтерську діяльність

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВОЛОНТЕРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА»

1. Загальні положення

1.1. Положення про волонтерську діяльність студентів педагогічного факультету (далі Положення) визначає поняття та врегульовує волонтерську діяльність студентів Студентської Спілки Волонтерів.
1.2. Дане Положення базується на Законі України «Про волонтерську діяльність».
1.3. Волонтерська діяльність – добровільна, безкорислива, неприбуткова діяльність громадян, що здійснюється шляхом надання волонтерської допомоги (виконання робіт, надання послуг та надання іншої підтримки) людям, які її потребують.
1.4. Волонтери – громадяни, що здійснюють діяльність у формі добровільної безоплатної допомоги різним верстам населення.
1.5. Головна мета Студентської Спілки Волонтерів – виявити серед студентської молоді тих, хто бажає займатися такими видами робіт: допомагати людям похилого віку, дитячим будинкам, тваринним притулкам тощо.
1.6. Завдання:
– створення умов для саморозвитку членів суспільства, громадян України;
– виявлення та розвиток організаторських, творчих, професійних здібностей молоді, здатності до взаємодопомоги, милосердя;
– соціальна допомога різним верстам населення (одиноким людям похилого віку, дітям, молоді, воїнам та ветеранам АТО та ін.).

2. Умови та порядок здійснення волонтерської діяльності

2.1. Кандидати у волонтери відбираються на добровільній основі.
2.2. Усім, хто бажає стати волонтерами, потрібно повідомити про це керівника волонтерської спілки.
2.3. Критерії набору волонтерів можуть змінюватись залежно від напрямку діяльності, до якого будуть залучені волонтери.
2.4. Із волонтерів може формуватися волонтерська група, діяльність якої координується відповідальним членом координаційної групи.
2.5. Керівник волонтерської координаційної спілки визначається з числа студентів.

3. Напрями роботи волонтерів

3.1. Волонтери при можливості та бажанні можуть залучатися до роботи за всіма напрямами волонтерської діяльності, зокрема:
– робота з внутрішньо переміщеними особами;
– робота з дітьми в дитячих будинках;
– робота з дітьми та дорослими з особливими потребами;
– робота з онкохворими;
– екологія;
– популяризація волонтерства;
– організація дозвілля молоді;
– залучення волонтерів до масових форм роботи;
– анкетування, опитування, соціологічні дослідження;
– проведення інтелектуальних і розважальних ігор;
– робота консультативних пунктів на базі різних закладів та на вулицях міста;
– проведення роботи серед молоді;
– проведення зустрічей з молодіжними аудиторіями;
– пропаганда здорового способу життя серед студентів;
– соціальна профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі;
– організація та проведення благодійних акцій;
– залучення студентів до участі у благодійних акціях, які проводять громадські та державні установи, заклади соціальної сфери;
– інформаційно-аналітична діяльність волонтерів;
– здійснення моніторингу та оцінка діяльності, консультативно-методична робота;
– інше.

4. Принципи діяльності, права та обов’язки волонтерів

4.1. Волонтер у своїй діяльності опирається на такі принципи:
– вільне волевиявлення людини;
– активне включення волонтера в життя суспільства;
– здійснення волонтерства без отримання від нього статусності або грошових/матеріальних винагород.
4.2. Членами волонтерської спілки можуть бути студенти педагогічного факультету, які на добровільних засадах виявили бажання надавати соціальну допомогу, ознайомлені з метою, завданнями та напрямками діяльності.
4.3. Волонтери мають право:
4.3.1. Отримувати необхідні умови праці, забезпечення безпеки, захист законних прав та інтересів під час роботи;
4.3.2. Отримувати повну та достовірну інформацію про порядок та умови здійснення волонтерської допомоги;
4.3.3. Користуватися законодавчими та інструктивними матеріалам, отримувати необхідні для роботи консультації від відповідальних осіб;
4.3.4. Брати участь у роботі волонтерської спілки, вносити пропозиції щодо форм та методів волонтерської допомоги;
4.3.5. Висвітлювати волонтерську діяльність на інтернет-сайті;
4.3.6. Припинити свою волонтерську допомогу;
4.3.7. Вийти у будь-який час із складу волонтерської групи.
4.4. Волонтери зобов’язані:
4.4.1. Знати місію, завдання та принципи волонтерської діяльності та дотримуватися їх;
4.4.2. Старанно виконувати свої обов’язки та отримані доручення;
4.4.3. Брати активну участь у роботі створеної волонтерської групи;
4.4.4. Не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути на репутацію волонтера;
4.4.5. Попередити про припинення своєї волонтерської допомоги за 2 тижні.

5. Права та обов’язки педагогічного факультету

5.1. Педагогічний факультет має право:
5.1.1. Пропонувати волонтеру змінити вид допомоги;
5.1.2. Відмовитися від послуг волонтера, якщо він не виконує свої зобов’язання;
5.1.3. Заохочувати працю волонтера;
5.1.4. Вести облік волонтерів.
5.2. Координатори волонтерської діяльності зобов’язані:
5.2.1. Пояснювати волонтеру його права та обов’язки;
5.2.2. Надавати волонтеру необхідні умови для виконання взятих ним зобов’язань;
5.2.3. Надавати волонтеру повну та достовірну інформацію, необхідну для виконання волонтерської допомоги;
5.2.4. Документально підтверджувати повноваження волонтера відповідно до його діяльності;
5.2.5. Вирішувати конфліктні ситуації, що виникають в процесі волонтерської допомоги;
5.2.6. Здійснювати контроль за виконанням робіт волонтером.

6. Прикінцеві положення

6.1. Положення затверджується деканом педагогічного факультету.
6.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться членами волонтерської спілки за ініціативи керівника спілки, адміністрації закладу.
6.3. Рішення про зміни та доповнення до Положення, які мають бути обговорені на засіданні волонтерської спілки, приймаються кваліфікованою більшістю голосів членів Волонтерської спілки.