Нормативні документи

Закони України

Закон України “Про освіту” (переглянути)

Закон України “Про вищу освіту” (переглянути)

Про охорону дитинства (переглянути)

Стратегія розвитку університету

Стратегія розвитку Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника на 2020-2027 рр. (переглянути)

Статут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (переглянути)

Положення про організацію освітнього процесу та розробку основних документів з організації освітнього процесу в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (завантажити)

Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника права на вільний вибір освітніх компонент (переглянути)

ПОЛОЖЕННЯ про порядок навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (переглянути)

ПОЛОЖЕННЯ про розклад навчальних занять у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника  (перглянути)

Методичні рекомендації до написання та захисту дипломної роботи за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (завантажити)

Методичні рекомендації до написання та захисту дипломної роботи з другим (магістерським) рівнем вищої освіти (завантажити)

 

Документи, які засвідчують прозорість
системи оцінювання і атестації

Порядок організації та проведення оцінювання успішності здобувачів вищої освіти  (переглянути)

ПОЛОЖЕННЯ про моніторинг і оцінювання процесів забезпечення якості освіти (переглянути)

ПОЛОЖЕННЯ про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у Прикарпатському національному університеті  імені Василя Стефаника (переглянути)

Наказ №329 від 29.05.2018 Про використання тестової форми проведення семестрових екзаменів та підсумкової атестації з використанням комп’ютерних технологій (завантажити)

ПОЛОЖЕННЯ про порядок визнання результатів навчання та ліквідації академічної різниці (переглянути)

Положення про повторне вивчення дисциплін (кредитів ECTS) в умовах ECTS (переглянути)

 

Документи, які регулюють дуальну освіту

ПОЛОЖЕННЯ про дуальну форму здобуття фахової передвищої та вищої освіти в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (переглянути)

 

Документи, які регулюють визнання здобутих компетентностей у неформальній освіті

ПОЛОЖЕННЯ про визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної освіти, в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (переглянути)

 

Документи про наявність процедури дотримання академічної доброчесності

Кодекс честі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (переглянути)

ПОЛОЖЕННЯ про запобігання академічному плагіату в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (переглянути)

ПОЛОЖЕННЯ про Комісію з питань етики та академічної доброчесності Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (переглянути)

ПОЛОЖЕННЯ про запобігання академічному плагіату та іншим порушенням академічної доброчесності у навчальній та науково-дослідній роботі здобувачів освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (переглянути) 

ПОЛОЖЕННЯ про академічну мобільність учасників освітнього процесу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (переглянути)

 

Документи, які регулюють конкурсний відбір викладачів

Положення про порядок присвоєння вчених звань (переглянути)

Положення про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників (переглянути)

Положення про рейтингове оцінювання ефективності роботи НПП (переглянути)

Положення про підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників (переглянути)

Положення про підтримку наукових і науково-педагогічних працівників університету за публікації, які індексуються наукометричними базами даних Scopus тa Web of Science (переглянути)

Положення про порядок надання творчих відпусток науковим і науково-педагогічним працівникам Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (переглянути)

Положення про заохочувальні відзнаки (переглянути)